Jogpont kérdések és válaszok III.

Cégjog

1. kérdés

A társasági szerződéshez, illetve annak módosításához szükséges-e
ügyvéd, vagy leadható a bíróságon? Köszönöm előre is válaszát!

Társasági szerződés módosítás, illetve Cégbírósághoz történő leadás, ma már csak elektronikus úton lehetséges. Ehhez ügyvédi közreműködés szükséges.

2. kérdés

Fiatal és idősebb munkavállaló foglalkoztatása esetén milyen
kedvezmények illetnek meg, mint munkáltatót?

 •  25 év alatti személy foglalkoztatása esetén a részkedvezmény egyenlő a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5 %-val (azaz 27% helyett 12,5% lesz a szociális hozzájárulási adó)
 •  55 év feletti természetes személy foglalkoztatása esetén a részkedvezmény egyenlő a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5%-val (azaz 27% helyett 12,5% lesz a szociális hozzájárulási adó)
3. kérdés

Kérdésem a következő lenne: Egyéni vállalkozásom visszaadtam, mert
jelentős adó- és járuléktartozásom keletkezett, bevétel viszont az utóbbi 2 évben alig volt. Kaphatok-e esetlegesen munkaügyi központtól újabb vállalkozás indításához támogatást/járulékra stb.? 2012. december hóban a főállás melletti vállalkozásom is megszüntettem. Munkanélküliként 2013.01.017-től vagyok ellátás nélkül regisztrálva. Köszönöm válaszát.  További szép napot!

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.

(VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a az alábbiak szerint rendelkezik az álláskeresők
vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokról:

“10. § (1) Az Flt. 17. §-a alapján annak részére, akit a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy aki rehabilitációs járadékban részesül, és aki önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, a következő támogatások nyújthatók:

 • a) 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, és
 • b) legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás,
 • c) a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tőkejuttatás az ott megjelölt értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben vissza nem térítendő formában is nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás megállapításának további feltétele – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrás, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosíték megléte.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott támogatások – pályázati
eljárás alapján – együttesen és külön-külön is nyújthatók.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott támogatásra meghirdetett pályázati
felhívásnak tartalmaznia kell:

 • a) a pályázat kiírásának célját,
 • b) a pályázaton történő részvétel feltételeit,
 • c) a pályázat keretében nyújtható támogatás forrását, mértékét,
 • d) a támogatás – visszatérítendő vagy vissza nem térítendő – formájának megjelölését, illetőleg az egyes formák igénybevételének feltételeit,
 • e) a pályázó részéről rendelkezésre álló saját anyagi erő szükséges mértékét,
 • f) az önfoglalkoztatás megvalósulásának határidejét, időtartamát,
 • g) a pályázat tartalmára vonatkozó előírásokat és a kötelezően csatolandó mellékleteket,
 • h) a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és azok jogkövetkezményeit,
 • i) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, a pályázatot elbíráló szerv megnevezését, a pályázat elbírálásának határidejét.

(6) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás folyósításának kezdő napja:

 • a) a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja,
 • b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja,
 • c) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

(7) A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői
tevékenység megszűnését köteles öt napon belül a munkaügyi központnak
bejelenteni.”

Ezekhez a támogatásokhoz tehát pályázat útján lehet hozzájutni. A pályázat feltételeit pedig minden esetben a kiírás dönti el. Javaslom tehát, hogy érdeklődjön a munkaügyi központnál a lehetséges, ilyen tárgyú pályázatokról, és a pályázaton való részvétel konkrét feltételeiről.

Comments are closed.